Borris Hede

Borris Hede

Borris Hede er Danmark største samlede hedestrækning og her lever masser af spændende dyr og planter. Stedet anvendes af det danske forsvar til skydeterræn. 

Landets største samlede hedestrækning. Med sine 4720 ha er Borris Skydeterræn landets største, samlede hedestrækning. Hedens lyngarealer brydes af Omme Å-dalen, plantager og selvsåede pil og fyr. De sidstnævnte gør skade på lyngen og bortryddes derfor med mellemrum. Brandbælter trækker deres striber på kryds og tværs og skal hindre, at eventuelle brande tager et uønsket omfang.

For botanikere er der meget at iagttage, idet der findes mange sjældne planter.

Dyrelivet er et kapitel for sig. En række sjældne fugle som hjejle, stor tornskade, rørdrum og blå kærhøg yngler her. Det rige dyreliv tilses af personel fra Vildbiologisk Station på Kalø, og der er blandt andet gjort følgende iagttagelser: Rådyrbestanden er siden 1953 vokset fra ca. 20 til over 1000. Antallet af den store regnspove, som er lejrens bomærke, er nogenlunde konstant, mens urfuglene desværre af uforklarlige grunde bliver færre og færre.

Der afholdes årligt et antal jagter, hvor også en del af omegnens beboere deltager. På området findes desuden 14 gravhøje, formentlig enkeltgrave fra perioden 2800 til 2400 f. Kr. og fem af Ole Rømers milestene fra perioden 1691-1697.

Borristerrænet er et afspærret område. Dette er en nødvendighed, dels fordi der næsten dagligt - ofte også på søndage - skydes i den ene eller anden del af området, og dels fordi der i terrænet kan ligge ueksploderet ammunition, som det kan være farligt for ukyndige at berøre.

For imidlertid at give interesserede mulighed for at opleve det særprægede terræn med dets rige plante- og dyreliv, er der fastsat nogle adgangsregler, som skal følges af alle: Militært personel må kun færdes i terrænet i forbindelse med udførelse af øvelser, skydninger eller anden beordret tjeneste. Foreninger kan ved henvendelse til lejrens administrationskontor træffe aftale om ekskursioner, der tilrettelægges og ledes af personel fra lejren. Interesserede - militære såvel som civile - kan på lejrens administrationskontor få en "terræntilladelse", der for en dag ad gangen giver adgang til at færdes på terrænets veje.

Lystfiskere kan på lejrens administrationskontor få en "fisketilladelse", der giver adgang til en dags fiskeri på en nærmere angivet strækning ved Omme Å.