Bork Havn ved Ringkøbing Fjord

Indkaldelse til 2. ekstraordinær generalforsamling

Foto: hvidesande.dk

I henhold til vedtægternes pkt. 15 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Ringkøbing Fjord Turisme

Mandag den 4. november 2019 kl. 17:30 på Beach Bowl Søndervig, Lodbjergsvej 36, 6950 Ringkøbing.
 
Vedtagelseskrav
På den ekstraordinære generalforsamling den 21. oktober var der 4 vedtægtsændringer til afstemning. For alle 4 vedtægtsændringer var der mere end 2/3 af de fremmødte der stemte for, men da kravet om at der skal stemmes for med 2/3 af alle medlemmers stemmer og dette ikke var tilfældet, skal der jfr. pkt. 37 indkaldes til endnu en ekstraordinær generalforsamling. På denne ekstraordinære generalforsamling kan de 4 vedtægtsændringer vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer.
 
Dagsordenen er følgende:

1. Valg af dirigent  

2. Forslag fra bestyrelsen

 1. Ændring af foreningens formål så den kan dække Varde kommune
 1. Mulighed for optagelse af medlemmer fra Varde Kommune
   
 2. Ændring af kontingentstruktur - indslusning af medlemmer fra ProVarde
    
 3. Ændring af majoritetskrav ved vedtægtsændringer så det bliver mere enkelt at vedtage ændringer af vedtægter

  3. Eventuelt  
 
Nærmere om forslagene fra bestyrelsen
 
Baggrunden for sammenlægningen tager udgangspunkt i det nationale turismefremmesystem, hvor man har ønsket at gå fra ca. 80 destinationer i og ned til 15-25 destinationer i danmark. Dette for at gøre destinationerne mere professionelle. Ligeledes må kommunen kun i fremtiden give penge til en Turistforening / Destination som omfatter minimum 2 kommuner.
 
Det gode er dog at vores samarbejde med Varde kommune og deres turisterhverv har været i top og begge bestyrelser og kommuner mener at have fundet det bedste match.
 
I har formegentlig allerede hørt at hovedkontoret for den nye destination bliver i Hvide Sande og at der fortsat bliver servicekontorer i Blåvand, Henne og Ringkøbing.
 
Det er også besluttet at Ringkøbing Fjord Turisme bliver det fortsættende selskab og at ProVardes medlemmer, som har med turisme at gøre flyttes over i Ringkøbing Fjord Turisme.
 
Der er også lagt op til at Ringkøbing Fjord Turisme fra den 1. januar 2020 kommer til at hedde Destination Vesterhavet.
 
For at kunne lave sammenlægningen foreslår bestyrelsen at vi ændrer vores vedtægter således:
 

 • At vedtægterne også dækker området for Varde Kommune
 • At medlemmerne fra Varde kommune kan optages i vores forening
 • At medlemmerne fra ProVarde i en overgangsperiode kan komme over med deres nuværende kontigentstruktur indtil vi får lavet en ny fælles kontigentstruktur.
 • At det bliver mere enkelt at vedtage ændringer i vedtægterne fremover

 
Nedenfor har vores advokat opført de 4 områder som der skal stemmes om. Du kan finde et overblik over vedtægterne med ændringer her.
 
 
Pkt. 2.a - Ændring af foreningens formål så den kan dække Varde kommune
 
I lyset af det nye turismefremmesystem og enigheden mellem Ringkøbing-Skjern Kommune, Varde Kommune, Den Selvejende Institution ProVarde samt Ringkøbing Fjord Tursime om at samle turismefremmeaktiviteterne i Ringkøbing Fjord Tursime som en fortsættende forening, foreslår den samlede bestyrelse, at foreningens nuværende formål i pkt. 3 ændres til følgende:
 
Formålet er - med afsæt i medlemmernes turismeerhvervsinteresser og i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune og Varde Kommune – at skabe udvikling og vækst for turismeerhvervene i Ringkøbing-Skjern Kommune og Varde Kommune.
 
 
Pkt. 2.b - Mulighed for optagelse af medlemmer fra Varde Kommune
 
Som naturlig konsekvens af, at foreningen ved en vedtagelse af pkt. 2.a også kommer til at varetage turismefremmeaktiviteterne i Varde Kommune, foreslår den samlede bestyrelse, at det også skal være muligt at optage medlemmer, der har erhvervsmæssig interesse i udvikling og vækst for turismeerhvervene i Varde Kommune. Den samlede bestyrelse foreslår derfor, at vedtægternes pkt. 6 ændres til følgende:
 
”Som medlemmer kan optages enhver, som har erhvervsmæssig interesse i udvikling og vækst for turismeerhvervene i Ringkøbing-Skjern Kommune og Varde Kommune.
 
 
Pkt. 2.c - Ændring af kontingentstruktur – indslusning af medlemmer fra ProVarde
 
Den Selvejende Institution ProVarde og Ringkøbing Fjord Turisme har forskellige kontigentstruktur og beløbsniveauer. For at sikre at få flest mulige med over i den nye destination, foreslår den samlede bestyrelse, at der i en overgangsperiode frem til vi får lavet en ny og fælles kontigentstruktur fortsættes med de 2 nuværende. Den nye kontigentstruktur skal senest være på plads til generalforsamlingen 2021. Den samlede bestyrelse foreslår derfor, at vedtægternes pkt. 9 ændres til følgende:
 
Det udskrevne kontingent godkendes hvert år på generalforsamlingen. De tidligere medlemmer af Den Selvejende Institution ProVarde, vil beholde deres nuværende kontingentsatser indtil en ny fælles kontingentstruktur er godkendt. Denne skal være på plads senest ved generalforsamlings-afholdelse i 2021.”
 
 
Pkt. 2.d - Ændring af majoritetskrav ved vedtægtsændringer så det bliver mere enkelt at vedtage ændringer af vedtægter
 
Der gælder i dag særlige majoritetskrav for vedtægtsændringer og opløsning af Ringkøbing Fjord Turisme. Den samlede bestyrelse foreslår, at der fortsat skal gælde særlige majoritetskrav, men at disse bør lempes, hvilket særligt er under hensyntagen til, at det herved gøres lettere at tilpasse foreningens vedtægter det omkringliggende samfund, uden at der nødvendigvis skal afholdes 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Den samlede bestyrelse foreslår derfor, at vedtægternes pkt. 36 og 37 ændres til følgende:
 
Ændring af nærværende vedtægter kan vedtages på en lovligt indkaldt generalforsamling med mindst 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer.
 
Til opløsning af foreningen kræves, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer på en lovligt indkaldt generalforsamling stemmer for forslaget. Hvis forslag herom vedtages på en generalforsamling med mere end 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer, men mindre end 2/3 af foreningens medlemmer, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden 30 dage. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer.
 
 
Deltagelse i generalforsamlingen
 
Online tilmelding til spisning kan foretages her. S.U. onsdag den 30. oktober kl. 12.00. 

 
Med venlig hilsen
 
På bestyrelsens vegne
Bent Graakjær, Formand
 
 
 
*****

Nedenstående er til information og vil ikke blive behandlet på denne generalforsamling
 
For at sikre mest mulig gennemsigtighed, er også vedlagt fusionsdokument og nye vedtægter for Destination Vesterhavet. Der skal dog først stemmes herom på et fælles ekstraordinær generalforsamling den 20. november såfremt ovenstående vedtægtsændringer godkendes og vi får medlemmerne fra ProVarde med over i Ringkøbing Fjord Turisme.

Se fusionsdokumentet her og vedtægterne for Destination Vesterhavet her.