Gå til indhold
Vedtægter Ringkøbing Fjord Turisme

Vedtægter for Destination Ringkøbing Fjord Turisme

Foto: Hvidesande.dk

Her kan du læse de gældende vedtægter for Ringkøbing Fjord Turisme.

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Turisme
pr. 31.3.2014

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Turisme med binavnene Ringkøbing Fjord Turismecenter og Destination Ringkøbing Fjord.
2. Foreningen er en fortsættelse af Ringkøbing Fjord Turistråd, som stiftedes som en del af Ringkøbing Fjord Samarbejdet, og som i forbindelse med kommunalreformen i 2007 omdannedes til Ringkøbing Fjord Handels- og Turistråd.
     2.1. Foreningen har domicil i Ringkøbing-Skjern Kommune.
3. Formålet er - med afsæt i medlemmernes turismeerhvervsinteresser og i samarbejde med Ringkøbing-Skjern kommune - at skabe udvikling og vækst for turismeerhvervene i Ringkøbing-Skjern Kommune.
4. Foreningen forestår fælles markedsføring og turismeservicering.
5. Det er også foreningens opgave at varetage turismeerhvervets erhvervspolitiske interesser.

MEDLEMSSKAB
 
6. Som medlemmer kan optages enhver, som har erhvervsmæssig interesse i udvikling og vækst for turismeerhvervene i Ringkøbing-Skjern Kommune
7. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen økonomisk hæftelse for foreningens forpligtelser. Foreningen hæfter alene med sin formue
8. Udmeldelse kan ske med ½ års skriftlig varsel til en 1. januar
9. Det udskrevne kontingent godkendes hvert år på generalforsamlingen.

GENERALFORSAMLING
 
10. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed
11. Den årlige ordinære generalforsamling afholdes i marts. Dagsordenen omfatter mindst følgende punkter:
   11.1. Valg af dirigent.
   11.2. Aflæggelse af beretning om virksomheden i det seneste år.
   11.3. Aflæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse; godkendelse af kontingent for det løbende år og orientering om budget for det løbende år.
   11.4. Orientering om den kommende sæsons aktiviteter.
   11.5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
   11.6. Behandling af indkomne forslag.
   11.7. Eventuelt.
12. Forslag, som af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indleveret skriftligt til bestyrelsen inden udgangen af januar det pågældende år.
13.Ordinære generalforsamlinger indkaldes med mindst 2 og højst 4 ugers varsel og med angivelse af endelig dagsorden med eventuelle forslag.
14. Indkaldelse kan ske ved opslag på foreningens hjemmeside, sammen med elektronisk eller anden post til det enkelte medlem, eller ved bekendtgørelse i lokale aviser.
15. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel ved elektronisk eller anden post til det enkelte medlem, eller ved bekendtgørelse i lokale aviser
16. Når mindst 10% af medlemmerne skriftligt med angivelse af dagsorden begærer det er bestyrelsen forpligtet til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse senest 4 uger efter, at et sådant krav er modtaget.
17. På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme. Støttemedlemmer har ikke stemmeret. Der kan stemmes ved fuldmagt afgivet til et andet medlem. Dog kan ingen som fuldmægtig for andre afgive mere end 2 stemmer. Fuldmagter skal for at kunne konstateres gyldige anmeldes til formandskabet inden generalforsamlingens begyndelse.
18. Ringkøbing-Skjern Kommune har 1 stemme.
19. Alle sager bortset fra sager om vedtægtsændring eller foreningens nedlæggelse afgøres ved simpel stemmeflerhed.

BESTYRELSEN

20. Bestyrelsen består af 8 – 10 personer, som udfindes således:
21. 1-3 medlemmer udpeges af Byrådets midte for en kommunal valgperiode. Udtræder et udpeget medlem i utide, udpeger Ringkøbing-Skjern kommune Byrådet et nyt medlem.
22. 7 medlemmer vælges af og på generalforsamlingen. Udtræder et valgt medlem i utide, supplerer bestyrelsen sig selv for den resterende del af valgperioden.
23. Valgbare er alene personer, som dels er erhvervsaktive i Ringkøbing-Skjern kommune og dels har virksomhedsmedlemskab af foreningen.
24. Bestyrelsen er forpligtet til at opstille kandidater til ledige poster og ad den vej søge fredsvalg.
25. Det skal tilstræbes, at bestyrelsen sammensættes med repræsentation som afspejler geografi og det samlede turismeerhvervs interesser.
26. Valgte medlemmer er valgt for 2 år ad gangen, således 3 medlemmer er på valg i ulige år og 4 i lige år.
27. Valgte medlemmer kan genvælges.
28. Ethvert bestyrelsesmedlem er forpligtet til at varetage bestyrelseshvervet i foreningens interesse, og således uberettiget til at varetage andre interesser på bekostning heraf.
29. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand valgt blandt de valgte medlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens og i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.
30. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
31. Bestyrelsen mødes så vidt muligt mindst 6 gange årligt. Bestyrelsen kan vælge at invitere andre end bestyrelsesmedlemmer og direktør til at overvære og/eller deltage i et møde.
32. Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse samt af formanden - eller i dennes forfald af næstformanden – i forening med direktøren. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

UDVALG
 
33. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af opgaver af permanent eller midlertidig karakter, og kan i nærmere angivet omfang delegere kompetencer til sådanne udvalg.

REGNSKABSÅR
 
34. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
35. Foreningens regnskab revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Bestyrelsens beslutning om valg af revisor kan af ethvert medlem indbringes for generalforsamlingen.


VEDTÆGTSÆNDRING OG OPLØSNING
 
36. Til ændring af nærværende vedtægter og til opløsning af foreningen kræves, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer på en lovligt indkaldt generalforsamling stemmer for forslaget
37. Hvis forslag herom vedtages på en generalforsamling med mere end 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer, men mindre end 2/3 af foreningens medlemmer, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden 30 dage. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer.

Social Media: